Xevious - Fardraut Saga

Play retro game Xevious - Fardraut Saga on your browser free.
Controls Guide
Use arrow key and try some key ( Shift, Enter, Z, X, A, S , Q, E, R, T, G, F, H ) to controls the game.
Category and Tags
msx2
Discuss Xevious - Fardraut Saga